انقلاب اسلامی بهمن در چالش با سلطنت و روحانیت و چپ