قیام 30 تیر در تاریخ سیاسی ما بیانگر اراده ملی در حمایت از حاکمیت قانون است

2017-07-14 ، اطلاعیه ها