رئیسی قاتل رئیس جمهوری که با کشتار رندانیان سیاسی از ولایت جایزه گرفت

2021-06-21 ، اطلاعیه ها