حمایت بین المللی کارساز از مردم ایران در قبال دیکتاتوری آخوندیسم

امروز مردم ایران به خصوص نسل جوان که ماهیت ضد اسلامی و ضد آزادی آخوندیسم را در تجربه 40 ساله شاهد بوده آند چهل و اندی روز است که وارد میدان شده اند …این قیام و انقلاب باید توسط جامعه جهانی حمایت شود به صورت همه جانبه

ادامه مطلب