اعلام موجوديت

بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به دادگری برخیزند.
قرآن مجید سوره حدید آیه 25
بیاری خدا و با اتکاء به تعالیم حیات بخش قرآن به پشتگرمی خلق مسلمان ایران و عشق تاریخی و جاویدان آنان به مولا علی (ع) و با الهام از خون پاک همه شهیدان راه آزادیبه خصوص شهیدان سرافرازی که در رژیمهای شاه و خمینی با فریاد الله اکبر به استقبال جوخه های اعدام شتافتند ، در سالروز بعثت فرخنده پیامبر رحمت و رهائی نهضت دموکراسی توحیدی موجودیت خویش را اعلام میکند.

هویت ما
نهضت دموکراسی توحیدی تشکلی است که در تداوم نهضت انبیاء و خاتم آنان محمد مصطفی (ص) توسط مسلمانان معتقد به نظام اسلامی به عنوان تنها نظام متناسب با فطرت بشریت عدالت خواه و آزادی طلب معاصر تشکیل گردیده است.

مواضع ما
1-ما معتقدیم تنها راه نجات جامعه ایران از شرایط اسفبار کنونی اتکاء به ایدئولوژی توحیدی اسلام ، و فرهنگ مردم مسلمان ایران ( فرهنگی منزه از جعلیات و تحریفات آخوندیسم و مدرنیسم است .

2-از نظر ما تز جدائی دین از دولت سیاست حربه کهنه استعماری است که مبلغین آن برای انحراف جنبشهای دینی از اهداف آزادیخواهانه و عدالت طلبانه شان در کشورهای مسلمان بدان متوسل شده اند، تا از این طریق بتوانند نیروهای وابسته به خود را بر کشورهای مسلمان حاکم کنند.

3- در باور ما علیرغم تبلیغات دشمنان آزادی مردم ایران ، عملکرد ضد انسانی رژیم خمینی ناشی از ماهیت ضد اسلامی آن میباشد . این رژیم به میزانی که ضد انسانی است از اسلام فاصله دارد و البته به همان میزان به تفکر ماتریالیستی و نحله های فکری آن از قبیل سرمایه داری و لائیسیم و کمونیزم نزدیک و هماهنگ است .

برنامه ما
1-مردم و منافع سرزمین ما در دوران اخیر به خصوص از انقلاب مشروطه بدینسو ، همواره قربانی امیال و تفکرات و برنامه های کسانی بوده اند که هرکدام به نوعی تلاش کرده اند آنها را از رسیدن به به رشد طبیعی باز دارند . در این میان جریان ارتجاعی با تکیه بر امیال جاهلی و قرون وسطی و جریان غرب زده نیز با تقلید از بیگانگان و خلع سلاح فرهنگی مردم به عنوان دو روی یک سکه واحد عمل کرده اند. ما معتقدیم مردم مسلمان ایران تنها از طریق استقرار یک نظام شورائی بر اساس ایدئولوژی رهائی بخش اسلام میتوانند به یک جامعه سالم و پیشرفته دست یابند.

2- ما طبق رهنمود قرآن و سنت مترقی و آزادیبخش پیامبر و خاندانش همواره خصم ظالم و یاور مظلوم بوده و به همه نیروهای مدافع مردم خود در مبارزه برای استقرار آزادی احترام میگذاریم و در همین رابطه تمامی اقدامات مغایر با فرهنگ اسلامی ملت ایران را محکوم به شکست میدانیم

3-از نظر ما برای رهائی ملت ایران یا دستیابی به اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی بهمن 57 و برچیدن بساط ضد اسلامی کنونی یک قیام عمومی لازم و ضروری است ، و این مهم تنها با اتکاء به یک آلترناتیو دین باور که همانا دموکراسی توحیدی میباشد قابل حصول است.

28 نوامبر 1997 برابر با 7 آذر 1376
نهضت دموکراسی توحیدی