گرامی باد سالروز شانزده آذر از نقطه عطفهای جنبش دانشجوئئ در سنگر آزادی،برای نفی استبداد و حاکمیت دموکراسی ،

دانشگاه تهران در 16 آذر با رنگین شدن از خون سه دانشجوی مبارز و آزادی خواه مخالف کودتای استعماری / ارتجاعی 28 مرداد 1332 ، سنگر آزادی شد. و این سنگر پیاپی در لوای کشتار و سانسور و شکنجه بهترین فرزندان ایران زمین توسط کودتاچیان تاجدار و عمامه بسر، آزادیخواهان را در دامن خود پرورش داده است. تا اینکه پیام این راست قامتان تاریخ به وجدان جمعی تبدیل شده و با برپائی جنبشی ملی متجاوزین به حقوق مردم را از تخت قدرت به زیر کشیده و آنها را مجبور به فرار از ایران کرده است

ادامه مطلب