ملیت منهای سلطنت و دین منهای روحانیت

در تاریخ سیاسی مدرن ایران همه تلاشها از جانب احزاب و شخصیتهای آزادیخواه با توطئه دو عنصر استعماری و ارتجاعی مواجه شده است، که یکی مدعی نمایندگی نژاد و ملیت است به عنوان سلطنت و دیگری روحانیتی کلیسار تبار که مدعی است نماینده دین است.

ادامه مطلب