جام جهانی دموکراسی

در پیوند با برگذاری جام جهانی فوتبال ، نهضت دموکراسی توحیدی پیشنهادی را با مخاطبین طرح کرده است که ملتهای جهان می توانند برای تقویت دموکراسی و سازماندهی نظامهای سیاسی دموکراتیک با پیروی از فوتبال هر 4 سال یکبار جام جهانی دموکراسی را تدارک ببیند

ادامه مطلب