تغییر رژیم به شیوه مسالمت آمیز چگونه و با کدام ابزار؟

در تاریخ سیاسی ایران جریانهای سیاسی منفرد و یا متشکلی بوده و هستند که تغییر نظام های استبدادی را به شیوه مسالمت آمیز بر تغییر انقلابی ترجیح می دهند ، آیا این تاکتیک امروز توانائی پاسخ گفتن به معضل دیکتاتوری ولایت فقیه را دارد؟

ادامه مطلب