سازش رذیلانه به عنوان اولین محصول نرمش قهرمانانه در دیکتاتوری ولایت مطلقه