حقوق شهروندی روحانی ترفندی برای گذار از بحران هسته ای