آزادی باید به همه امکانات برای غلبه بر استبداد مسلح باشد.