طرح اسلام سیاسی ترفندی استعماری و ارتجاعی در سازش و توجیه آخوندیسم