گزارش مستند صدای آمریکا در مورد کشتار 1367 زندانیان سیاسی توسط دیکتاتوری آخوندیسم

http://shahrvand-yar.com/media/4070