دموکراسی توحیدی تنها پاسخ درست به خشونتهای مذهبی در خاورمیانه