قصاص در قرآن یعنی حق مقاومت و مبارزه برای تضمین حقوق و جبران خسارت