شانزدهمین سالگرد ترور جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی توسط دیکتاتوری آخوندیسم