طرح همه پرسی آخوند حسن روحانی همان ترفند “جامعه مدنی ” آخوند خاتمی است.