ممنوعیت تصویر خاتمی ترفند رژیم دیکتاتوری آخوندیسم برای اپوزیسیون سازی است.

2015-02-20 ، اطلاعیه ها