جام زهر هسته ای حامنه ای به تبعیت از خمینی ،زهرش نصیب مردم و مبارزین خواهد شد.

2015-03-09 ، اطلاعیه ها