با قرار دادن اموال بلوکه شده در اختیار دیکتاتوری آخوندیسم به مردم ایران خیانت نکنید.

2015-03-31 ، اطلاعیه ها