حمایت از معلم و کارگر باید متکی به یک خواست و اقدام بین المللی باشد.

2015-05-08 ، اطلاعیه ها