تز اسلام منهای آخوند پاسخ قرآنی به ولایت مطلقه آخوندیسم

2015-06-08 ، اطلاعیه ها