قرآن به وسیله شعر و روایت و حدیث تحریف میشود و نه تبیین

2015-06-25 ، اطلاعیه ها