سازش اتمی غرب با دیکتاتوری آخوندیسم نباید مانع از حمایت دموکراسی خواهی مردم شود.

2015-07-30 ، اطلاعیه ها