لومپنیزم در تاریخ سیاسی ایران یک ویروس حکومتی است.

2015-08-10 ، اطلاعیه ها