هراس ساختگی از جنگ و اسلام گرائی و تجزیه کشور ترفندی است برای توجیه همکاری با دیکتاتوری آخوندیسم

2015-08-12 ، اطلاعیه ها