تغییر دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم از درون و یا بیرون با کدام شیوه و با کدام ابزار.

2015-08-17 ، اطلاعیه ها