اسلام سیاسی ،همان ترفند ارتجاعی جدائی دین از سیاست یا دولت است

2015-08-25 ، اطلاعیه ها