برای دموکراتیزه شدن حاکمیت سیاسی ارزش پول ملی باید متکی بردموکراسی باشد

2015-09-01 ، اطلاعیه ها