فرجام برنامه برجام سرانجام به یک سازش برای تضمین بقای دیکتاتوری آخوندیسم منجر شد.

2015-09-18 ، اطلاعیه ها