فساد اقتصادی ایران محصول و پیامد طبیعی فساد سیاسی است.

2015-11-13 ، اطلاعیه ها