برجام مردم ایران آزادیخواهی است و فرجام آن سرنگونی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2016-01-26 ، اطلاعیه ها