تعریف جرم سیاسی از بیان رژیمی که قتل عام سیاسی،وشکنجه و زندان ماهیت واقعی آن است.

2016-02-11 ، اطلاعیه ها