ضعف های استراتژیک مردم ایران از عوامل اصلی بقای دیکتاتوری ولایت مطلقه است

2017-02-01 ، اطلاعیه ها