طرح آشتی ملی آخوند خاتمی همانند آشتی ملی شریف امامی در استبداد پهلوی است.

2017-02-08 ، اطلاعیه ها