طناب های آویزان مافیای حامی ولایت مطلقه و ملت اسیر در چاه ویل آخوندیسم

2018-02-18 ، اطلاعیه ها