در همراهی و همگامی با مردم قهرمان کازرون،دشمن مردم دیکتاتوری آخوندی است.

2018-05-17 ، اطلاعیه ها