سخنان دکتر مونا شریعتی به مناسبت در گذشت مرحومه دکتر پوران شریعت رضوی همسر معلم شهید دکتر علی شریعتی

2019-02-23 ، اطلاعیه ها