شعار استراتژیک مردم به جان آمده از ستم دیکتاتوری آخوندیسم

2020-01-13 ، اطلاعیه ها