تحریم انتصابات مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم با کدام ابزار و چگونه؟

2020-02-10 ، اطلاعیه ها