دومین سالگرد عصیان مردمی و اتمام حجت نهائی با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2020-10-25 ، اطلاعیه ها