با پیوستن یگانه کاندید پادشاهی به جمهوریت فازنهائی سرنگونی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2021-04-01 ، اطلاعیه ها