همه اعتراضات و شورش های صنفی در مقابله با استبداد حاکم است

2021-09-25 ، اطلاعیه ها