شورش و قیام آبادان را بر علیه دیکتاتوری آخوندیسم تنها نگذاریم

2022-05-28 ، اطلاعیه ها