انقلاب،اصلاح،تغییر. مهندس عبدالعلی بازرگان

` انقلاب، اصلاح ، تغيير واژه‌ها بار معنائى خود را دارند و در هر زمان و مكان، خواسته‌هاى ملتى را بيان مى‌كنند و ترجمان تمايلات مردمانى درنسل‌ها وعصرهاى مختلف مى‌گردند. واژه “انقلاب” كه معناى واژگونگى و زير و رو شدن دارد، در روزگار رونق مكتب ماترياليسم، با تضاد ديالكتيكى طبقاتى و تِـز و آنتى تز …

ادامه مطلب