سازماندهی برای برکناری ولایت مطلقه آخوندیسم، باید از بیرون و با حمایت بین المللی باشد.

در بین اپوزیسیون بارها شاهد گفتمانی بوده و هستیم که مدعی هستند این حاکمیت توسط باندهای درونی خودش روزی اصلاح خواهد شد. اما حقیقت امر گزارشگر این اصل است که این حکومت باید از بیرون و با حمایت بین المللی از قدرت برکنار شود.

Continue reading