سازماندهی برای برکناری ولایت مطلقه آخوندیسم، باید از بیرون و با حمایت بین المللی باشد.

2015-09-02 ، اطلاعیه ها