با تحریم فعال دوازدهمین دوره انتصابات ریاست جمهوری مافیای ولایت مطلقه،رفراندوم تحت نظر ناظرین بین المللی را عملی کنیم.

دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم از کودتای 30 خرداد 1360 با سانسور و سرکوب و کشتار حق انتخاب را از مردم گرفته است.برای دستیابی به این حق نظام ولایت باید با حضور نهادهای بین المللی مورد بازبینی قرار گیرد.

Continue reading