برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تغییر نام نهضت تشیع علوی به نهضت دموکراسی توحیدی

در شانزدهمین سالگرد نهضت تشیع علوی این جریان به نهضت دموکراسی توحیدی تغییر نام  می دهد. و این تغییر در راستای اهداف استراتژیک این جریان است.