تغییر نام نهضت تشیع علوی به نهضت دموکراسی توحیدی

در شانزدهمین سالگرد نهضت تشیع علوی این جریان به نهضت دموکراسی توحیدی تغییر نام  می دهد. و این تغییر در راستای اهداف استراتژیک این جریان است.